Gratis frakt vid köp över 950 SEK
14 dagars returrätt
Leveranstid: 2-4 vardagar

Ansvarsfriskrivning för webbplats

Följande villkor reglerar användningen av webbplatser som tillhör Masai Clothing Company ApS (“MASAI”). Genom att använda vår webbplats godkänner du villkoren i sin helhet. Använd inte Webbplatsen om du inte godtar villkoren.

Webbplatsen är tänkt som en lättillgänglig presentation av MASAI och vi försöker inkludera innehåll som återspeglar det aktuella läget och utvecklingen hos MASAI. Webbplatsen tillhandahålls dock "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Du använder och surfar på webbplatsen på egen risk.

MASAI reviderar villkoren tid efter annan. De reviderade villkoren gäller från och med tidpunkten för offentliggörandet av de reviderade villkoren på webbplatsen. Se därför till att du samtycker till nedanstående när du använder webbplatsen.

Dessa villkor kan kompletteras med andra villkor, ansvarsfriskrivning, policyer och/eller meddelanden beroende på din aktivitet på webbplatsen.

Villkor
Korrekt användning

När du navigerar på eller använder webbplatsen godtar du att göra det på ett korrekt sätt, vilket innebär att du inte får:


a) använda webbplatsen på ett sätt som är förbjudet, olagligt, bedrägligt eller på annat sätt skadligt för MASAI eller andra


b) använda vår webbplats på ett sätt eller vidta en åtgärd som orsakar eller sannolikt orsakar skador på webbplatsen eller försämrar dess prestanda, tillgänglighet eller åtkomlighet


c) använda webbplatsen eller uppgifter som samlas in på webbplatsen för marknadsföring (t.ex. marknadsföring via e-post, SMS, telefon, post och/eller liknande


d) sälja, distribuera, publicera, hyra ut eller underlicensiera material eller innehåll på vår webbplats


e) kringgå eller förbigå eller försöka kringgå eller förbigå åtkomstrestriktioner på vår webbplats.


När du tillhandahåller information via webbplatsen måste du se till att all information som du lägger upp är sann, korrekt, aktuell, fullständig och icke vilseledande.


Ansvarsfriskrivning

MASAI gör inga utfästelser eller garantier i samband med den här webbplatsen eller informationen och materialet som tillhandahålls på denna webbplats.


INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS FÖLJAKTLIGEN "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG PÅ IMMATERIELL EGENDOM OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.


I synnerhet garanterar MASAI inte att webbplatsen ständigt kommer att vara tillgänglig eller att informationen på webbplatsen är fullständig, sann och korrekt och/eller icke vilseledande.


Ingenting på denna webbplats utgör, eller är tänkt att utgöra, rådgivning av något slag. För all rättslig, ekonomisk eller medicinsk rådgivning eller liknande hänvisas till sakkunniga på respektive område.

Ansvarsbegränsning

MASAI har ingen ansvarsskyldighet, vare sig avtalsrättsligt, skadeståndsrättsligt eller på annat sätt, för innehållet, materialet, användningen eller något annat i samband till webbplatsen oavsett om förlusten eller skadan är direkt eller indirekt, tillfällig eller följdskada eller för förlust eller personskada, straffrättsligt eller på annat sätt.


Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje parter. Länkarna ges enbart som information. Eftersom MASAI inte har någon kontroll över, relation till, eller stöd från några tredjeparts webbplatser, tar MASAI inget ansvar för dessa länkar eller tredjeparts webbplatser.

Innehåll eller material

Förutsatt att du respekterar alla rättigheter vad gäller upphovsrätt, varumärken och andra äganderättigheter, får du koppla upp dig, skriva ut och hämta material som visas på webbplatsen för kommersiell och privat användning.


Du har inte rätt att kopiera, mångfaldiga, ändra, återpublicera, ladda upp, posta, överföra eller på något sätt ändra eller distribuera innehållet på denna webbplats på ett sätt som strider mot våra rättigheter utan skriftligt tillstånd från MASAI (om inget annat anges).


Oavsett ovanstående är MASAI alltid ensam ägare och behåller full äganderätt till innehållet och materialet som tillhandahålls på webbplatsen.

Varumärken

Varumärken, namn, servicemärken, logotyper, symboler, text, information och material som förekommer på denna webbplats tillhör MASAI och får inte användas på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från MASAI, såvida inte annat anges. Inget på denna webbplats ska tolkas eller betraktas som beviljande av någon licens eller rätt att använda något av ovanstående på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från MASAI.

Ogiltiga villkor

Villkor eller bestämmelser som befinns vara icke verkställbara enligt gällande lag påverkar inte verkställbarheten av andra villkor och bestämmelser.

Lag och jurisdiktionsort

Detta avtal är underkastat och tolkas enligt dansk lag.


Alla tvister som rör dessa villkor ska avgöras av dansk domstol.

Detta är version 1.0 daterad den 08.05.2018.