Integritetspolicy

Här på Masai (”Masai”, ”oss” eller ”vi”) är personuppgiftsskydd och konfidentialitet högprioriterat. Denna integritetspolicy definierar därför riktlinjerna för Masais tillvägagångssätt vid behandling av dina personuppgifter.

Nedan redogörs för hur vi använder personuppgifter som du lämnar ut och/eller avger när du besöker vår webbshop och använder de olika tjänsterna i webbshoppen.

Information om vår integritetspolicy
1. Ansvarig för personuppgifter och kontaktuppgifter

Denna webbshop ägs och drivs av:


MASAI CLOTHING COMPANY ApS

Hammerensgade 1, st. tv.

1267 Köpenhamn K, Danmark

CVR-no. 10279488


Kundservice (webbshop): kontakt@masai.se

Kundservice (huvudkontor): masai@masai.dk


Integritetspolicyn omfattar sådana personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via webbshoppen.

2. Insamling och användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in kan exempelvis omfatta ditt namn, din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer och liknande identifierande uppgifter samt information om onlineköp och hur du navigerar i webbshoppen.


I samband med att du lämnar uppgifter ska det alltid framgå om du har gjort det frivilligt eller om det måste göras för att önskad åtgärd ska gå att genomföra, exempelvis att göra ett köp i vår webbshop.


Insamling av personuppgifter sker vid ett eller flera av nedanstående tillfällen samt i följande syfte:


Upprättande och administration:

Upprättande, administration och radering av Masai-konto

Statistik och historik om användning av webbshoppen

Översikt över köphistorik


Genomförande av beställning i vår webbshop:

Beställningsbekräftelse

Beställning

Reklamationer

Retur


Hantering av beställning i vår webbshop:

Betalningsinformation i samband med verifiering och genomförande av betalning

Hantering, överföring o.s.v. av en beställning


Kundnöjdhet och marknadsföring:

Anmälan, utskick och avanmälan av nyhetsbrev

Marknadsföring av våra produkter

Specialerbjudanden

Utskick av annat marknadsföringsmaterial, bland annat utdelning av rabatt- och värdekoder

Övriga marknadsföringsåtgärder, t.ex. enkäter om kundnöjdhet

Kommunikation via sociala medier samt svar på meddelanden, kommentarer o.s.v.


Friends of Masai:

Anmälan, utskick och avanmälan av nyhetsbrev

Marknadsföring av våra produkter

Specialerbjudanden

Inbjudningar, information m.m. om evenemang, förhandsreor o.s.v.

Utskick av annat marknadsföringsmaterial, bland annat utdelning av rabatt- och värdekoder

Övriga marknadsföringsåtgärder

Kommunikation via sociala medier samt svar på meddelanden, kommentarer o.s.v.


Även om du använder din e-postadress vid mer än ett av ovanstående tillfällen kommer dina uppgifter bara att samlas och registreras på ett ställe. Det gör att dina uppgifter exempelvis kan återanvändas när du handlar hos oss, och du undviker samtidigt att få samma marknadsföringsmaterial från oss flera gånger.


Vi vill uppmärksamma dig på att användning av dina personuppgifter i syfte att skicka marknadsföringsmaterial endast sker om du i förväg har gett ditt uttryckliga samtycke till detta och om inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan ditt föregående samtycke.


Masai för statistik över vilka delar av webbshoppen som användarna besöker samt vilka varor som är användarnas favoriter. Dessa data innehåller inga personuppgifter. Med hjälp av insamlade data får vi kunskap om hur webbshoppen används. Denna information används till att förbättra webbplatsen. Genom information om användarnas navigeringsvanor kan vi lättare förstå hur besökarna som samlad grupp använder vår webbshop och med det som bakgrund kan vi utveckla webbshoppen till det bättre. Dessutom samlar vi in information om vilka produkter användarna, som samlad grupp, föredrar. Denna information används också till att förbättra webbplatsen. Vi varken säljer eller på annat sätt vidarebefordrar information om våra besökares användning och navigation på vår webbshop. Inte heller inköpsinformation säljs eller på annat sätt vidarebefordras till tredje part.


Uppgifterna om dig samlas alltså in i följande syften:


- Genom ditt uttryckliga medgivande

- För att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig

- För att uppfylla vår juridiska skyldighet

- För att fullfölja våra legitima intressen


3. Mottagare av personuppgifter

Som utgångspunkt lämnas din personliga information inte vidare till tredje part utan din tillåtelse. Under vissa omständigheter och i enlighet med lagstiftningen kan det vara nödvändigt att vidarebefordra uppgifter till offentliga myndigheter eller till polisen. Ett exempel är att uppgifter kan vidarebefordras till polisen om det finns misstanke om kreditkortsbedrägeri.


Därutöver kan det från tid till annan vara nödvändigt att låta ett personuppgiftsbiträde behandla dina data. Uppgifter som används vid beställningsleverans överlåts exempelvis till anlitade förpacknings- och fraktoperatörer. Likaså överlåts dina personuppgifter till vissa av våra samarbetspartners som levererar tjänster åt Masai, exempelvis i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa samarbetspartners behandlar personuppgifterna endast för vår räkning och i överensstämmelse med våra instruktioner.


Därutöver använder vi externa samarbetspartners till bland annat den tekniska driften och förbättringar av webbshoppen samt målinriktad marknadsföring, inklusive retargeting. Externa personuppgiftsbiträden och samarbetspartners får inte använda uppgifterna för annat ändamål än till att uppfylla avtalen med oss och omfattas också av sekretessen. Vi har ingått skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter å våra vägnar.


För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.


4. Överföring till tredjeland

Generellt sett överför Masai inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Skulle det bli nödvändigt kommer Masai att säkra att en sådan överföring utförs i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär att varje part utanför EU/EES som kommer i besittning av dina personuppgifter ska säkra dessa på en passande skyddsnivå, exempelvis genom EU:s standardkontraktklausuler.

5. Cookies

Vi använder cookies i vår webbshop. Du kan läsa mer om användning av cookies i vår Cookiepolicy som du hittar här.

6. Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligen eller olovligt förstörs, förloras, ändras eller försämras samt mot att de hamnar i orätta händer eller missbrukas. Vi har dessutom infört säkerhetsåtgärder för att våra interna procedurer ska leva upp till våra höga säkerhetspolitiska standarder. Endast medarbetare som har ett reellt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dessa.


Betalningsinformation sänds krypterad och följer branschstandard.


Vi anstränger oss för att på bästa möjliga sätt skydda kvaliteten och integriteten för dina personuppgifter.


7. Dina rättigheter

Med syftet att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter ska vi som personuppgiftsansvarig upplysa dig om dina rättigheter.


Rätten till insyn

Du har när som helst rätt att begära information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte dessa registreringar tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information det kan finnas samt information om varifrån uppgifterna är hämtade.


Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha insyn i eller en kopia av de personuppgifter vi har om dig ska du skicka en skriftlig begäran till gdpr@masai.dk eller via ovanstående kontaktuppgifter. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.


Rätten till rättelse

Du har rätt att få inkorrekta personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Om du uppmärksammar att det finns felaktigheter i den information vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att uppgifterna kan korrigeras. Uppgifter som vi har samlat in i samband med din registrering av ett Masai-konto har du själv möjlighet att korrigera via din användarprofil när du har loggat in.


Rätten till radering

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av uppgifterna om dig raderade av oss, exempelvis om du drar tillbaka ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund att fortsätta behandla dina uppgifter. I den utsträckning en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, exempelvis för att vi ska kunna upprätthålla våra juridiska skyldigheter eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.


Rätten till att begränsa behandlingen till lagring

Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att bara innefatta lagring, exempelvis om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.


Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut sådana personuppgifter du själv har gett oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


Rätten att göra invändningar

Du har när som helst rätt att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter när det gäller direkt marknadsföring, bland annat sådan profilering som företas för att kunna målinrikta vår direkta marknadsföring. Dessutom kan du när som helst, av skäl som rör din personliga situation, motsätta dig hur vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra legitima intressen.


Rätten att ta tillbaka sitt samtycke

Du har när som helst rätt att ta tillbaka ett samtycke du har gett oss vid en viss behandling av personuppgifter. Om du vill ta tillbaka ditt samtycket ombeds du kontakta oss på gdpr@masai.dk eller via ovanstående kontaktuppgifter.


Observera vänligen att utövandet av en eller flera av ovanstående rättigheter kan kopplas till olika villkor beroende på den särskilda situationen.


8. Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre har behov av att behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som framgår av punkt 4. Uppgifterna kan dock behandlas och sparas längre i anonym form.


Insamlad information om din användning av webbshoppen raderas senast om du inte har använt webbshoppen på mer än 2 år.


Uppgifter insamlade i samband med din registrering av vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet tas tillbaka såvida det inte finns en annan orsak för oss att behandla uppgifterna.


Uppgifter insamlade i samband med köp du har genomfört på webbplatsen ska som utgångspunkt raderas 3 år efter det kalenderår inköpet gjordes har avslutats. Uppgifter kan dock sparas längre om vi har ett legitimt behov för längre lagring, exempelvis om det är nödvändigt för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade krav, bokföring ska exempelvis sparas i 5 år efter utgånget räkenskapsår enligt bokföringslagen.


Uppgifter som vi har samlat in i samband med din registrering av ett Masai-konto har raderar vi automatiskt om du inte har loggat in på din användarprofil på 3 år eller ber oss om det.

9. Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst ta tillbaka eventuella samtycken du har givit. Därefter kommer vi att radera dina uppgifter såvida det inte finns en annan orsak för oss att behandla uppgifterna. Om du vill ta tillbaka ditt samtycke kan du kontakta oss på gdpr@masai.dk eller via ovanstående kontaktuppgifter.

10. Länkar till andra webbplatser

Vår webbshop kan innehålla länkar till andra webbplatser eller integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller deras praxis i samband med insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanas du att läsa innehavarens integritetspolicy samt andra relevanta policyer.

11. Ändringar av uppgifter o.s.v.

Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar personlig information som vi har registrerat om dig, önskar få åtkomst till personuppgifter vi har om dig eller om du har frågor om ovanstående riktlinjer är du välkommen att kontakta oss på gdpr@masai.dk eller via ovanstående kontaktuppgifter.

12. Klagomål

Om du vill klaga på hur din personliga information behandlas kan du kontakta oss på gdpr@masai.dk eller via ovanstående kontaktuppgifter. Du kan också kontakta Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K, Danmark.

13. Versioner

Detta är version 3.0 av vår integritetspolicy daterad den 21.01.2021.