CANOPY

Masai Clothing Company vill skydda skogarna genom att välja rätt tyger, papper och förpackningar

Här på Masai är vi medvetna om vår roll i de globala satsningarna på att bevara vår planet för kommande generationer. Vi arbetar ständigt för att ta till oss bättre metoder som kan minska vår negativa påverkan: det finns en omtanke i allt vi gör. Våra kollektioner består till mer än 60 % av träbaserade fibrer, vilket gör vårt engagemang i att skydda världens skogar och säkerställa ansvarsfullt inköp av träfibrer extra starkt. Vi är engagerade i att skydda världens skogar genom våra inköpsmetoder för dels tyger till kollektionerna, dels pappersvaror och förpackningar.

Skogscertifiering

Masai tror på certifierad och kontrollerad hållbarhet och på ett starkt partnerskap med trovärdiga och innovativa organisationer. 2019 blev Masai medlemmar av FSC® och certifierades som första danska klädmärke. 2020 kopplade vi de första viskoskedjorna med hjälp av FSC:s spårbarhetscertifiering. 2020 lovade vi också att vi till 2022 skulle se till att alla våra viskosfabriker gjorde sina inköp från ansvarsfullt skötta skogar certifierade enligt certifieringssystemet Forest Stewardship Council® (FSC®) där FSC-certifierade plantage är en del av lösningen.

Bevarande av gamla och hotade skogar och ekosystem

Som partner till Canopy och medlem i FSC stöttar Masai strategier och system för att bygga en framtid som inte använder gamla och hotade skogar i några typer av cellulosafibermaterial, förpackningar eller pappersartiklar. Vi arbetar för att påverka våra leveranskedjor för att kunna skydda världens kvarvarande gamla och hotade skogar samt hotade miljöer. För att göra detta ska vi:

 1. Tillsammans med Canopy och våra leverantörer uppmuntra samverkande och visionära lösningar som skyddar kvarvarande gamla och hotade skogar och i synnerhet bevarar gamla och hotade skogar, såsom har märkts ut och definierats i Forest Mapper ;
 2. Innan 2022 säkra att våra leveranskedjor för viskos och förpackningsmaterial är relaterade till gamla och hotade skogar, utrotningshotade arter eller kontroversiella källor.
 3. Arbeta för att eliminera inköp från företag som bedriver illegalt skogsbruk , trädplantage anlagda senare än 1994 via omvandling eller förenkling av naturliga skogar eller områden som avverkas i strid mot ursprungsbefolkningars och gemenskapsrättigheter eller från andra kontroversiella leverantörer.
 4. Kontinuerlig utvärdering av vår användning av cellulosafibermaterial, förpackningar och papper.
 5. Engagera våra leverantörer till att förändra sina tillvägagångssätt och omvärdera vårt samarbete med dem om vi skulle upptäcka att någon av våra produkter kommer från gamla och hotade skogar, hotade miljöer eller illegal avverkning.

 

 

Mot nästa generations mer hållbara tyger

Masai rör sig mot ett krav på att våra leverantörer av cellulosamaterial använder miljömässigt ansvarsfulla processer och metoder i sin fiberproduktion, till exempel LivaEco, EcoVero eller processtekniker med slutna förlopp. Till 2021 ska Masai ha infört en uttrycklig preferens för att köpa cellulosafibermaterial där minst 50 % består av hållbara och ansvarsfulla fibrer och ha tagit fram 2025 års inköpsmål för cellulosafibermaterial. Detta är mål som kommer att utvärderas kontinuerligt gentemot de senaste fiber- och produktionsteknikerna och uppdaterad bästa praxis. Masai ska samarbeta med Canopy, innovativa företag och leverantörer för att uppmuntra utvecklingen av nästa generations fiberkällor som minskar miljöpåverkan och sociala effekter med fokus på jordbruksrester och återvunna tyger. Vi ska delta i studier där så är lämpligt.

Att erkänna, respektera och upprätthålla mänskliga rättigheter och gemenskapsrättigheter

Som medlemmar i FSC och partner till Canopy begär Masai av sina leverantörer att de respekterar den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och erkänner ursprungsbefolkningars och jordbrukssamhällens lagstadgade, brukliga och användarmässiga rättigheter i aktuella territorier, länder och resurser. För att göra det begär vi att våra leverantörer erkänner ursprungsbefolkningars och jordbrukssamhällens rätt att ge eller hålla inne med ett fritt informerat förhandssamtycke (Free, Prior and Informed Consent, FPIC) innan nya avverkningsrättigheter tilldelas eller plantage utvecklas. Vi begär att våra leverantörer löser klagomål och konflikter och åtgärdar brott mot mänskliga rättigheter genom en transparent, ansvarsskyldig och överensstämmande tvistlösningsprocess.

Pack4Good – prioritering av minskning och återanvändning

Att minska och återanvända pappersartiklar och förpackningsmaterial är av högsta prioritet för bevarandet av världens begränsade skogsresurser och har dessutom potential att påverka kostnaderna positivt. Därför har Masai redan vidtagit åtgärder för att implementera bättre tillvägagångssätt genom att introducera en blandning av återvunna pappersartiklar och återvunna plastförpackningar samt genom att där så är möjligt minska användningen i stort. Masai har engagerat sig i en strategi för att minska och återanvända material och kommer de närmaste fem åren att satsa stort på nytänk vad gäller förpackningar och införa mer cirkulära Next Gen-lösningar för transport, handel och näthandelsplattformar samt använda sig av bästa praxis inom bland annat forskning och införa framväxande innovationer med cirkulär ekonomi.

Förbättrad miljökvalitet på förpackningar och papper

Masai ska samarbeta med Canopy, innovativa företag och leverantörer för att uppmuntra utvecklingen av Next Gen-lösningar, förpackningar och papper som har färre konsekvenser för miljö och samhälle med fokus på jordbruksfibrer (speciellt rester) och återvunnet material. Vi kommer att använda Canopys Ecopaper-databas och The Paper Steps som riktlinjer för inköp av papper och förpackningar. Som hjälp för att minska avtrycket från det papper och de förpackningar vi använder ska Masai:

 • Årligen utvärdera all användning av papper och förpackningar för att identifiera områden där vi kan effektivisera pappersförbrukningen, minska basvikten för papper och förpackningar samt spara pengar och resurser.
 • Helst välja papper/förpackningar som till stor del består av återvunnet material, speciellt avfall från slutet av konsumentledet, och inom 2 år ha i genomsnitt minst 50 % återvunna fibrer i vårt pappers- och förpackningsmaterial.
 • Uppmuntra våra leverantörer att kontinuerligt förbättra och utöka tillgängligheten till återvunnet innehåll i papper/förpackningar.
 • När så är möjligt köpa in förpackningar och papper från alternativa fibrer som strån eller andra jordbruksrester.
 • Stötta forskning och utveckling av kommersiell produktion av massa, papper och förpackningar från alternativa fiberkällor som vetestrån och andra alternativa fibrer samt delta i studier där så är lämpligt.
 • Om återvunna och nästa generations alternativa fibrer inte är tillgängliga endast köpa in nyproducerade fibrer som är FSC-certifierade för förpackningar.

Vi kommer i första hand att köpa in papper och förpackningar som har bearbetats med sådan teknik där klorblekning ej förekommer och i våra butiker kommer vi att övergå till kvitton som inte innehåller BPA/BPS eller andra fenoler för att uppmärksamma hälsofördelarna för våra kunder och anställda.

Främja branschledarskap

Masai vill skapa positiva effekter ihop med sina leverantörer, partners och kunder. Under implementeringens gång kommer Masai att samarbeta med leverantörer, icke-statliga organisationer, andra intressenter och varumärken som arbetar med Canopy för att stödja skyddet av världens skogar och då speciellt gamla och hotade skogar samt gynna lösningar som minskar behovet av dessa skogar. Vi ska också vara öppna för möjligheter till att utbilda och informera allmänheten om dessa frågor och lösningar i vår marknadsföring och kommunikation.

Henrik Steensgaard,
CEO Masai Clothing Company

Fotnoter

1 Gamla och hotade skogar definieras som intakta mosaiker av ett skogslandskap, sällsynta skogstyper, skogstyper som har blivit sällsynta på grund av mänsklig påverkan och/eller andra skogar som är ekologiskt viktiga för att skydda en biologisk mångfald. Ekologiska komponenter i hotade skogar är: Intakt skogslandskap, restskogar och restaureringsområden, landskapskonnektivitet, sällsynta skogstyper, skogar med hög artrikedom, skogar som innehåller hög koncentration av sällsynta och utrotningshotade arter, skogar med en hög andel inhemska arter, skogar som är den huvudsakliga livsmiljön för viktiga arter, skogar som uppvisar sällsynta ekologiska och evolutionära fenomen. Viktiga hotade skogar globalt är den kanadensiska och ryska tajgan, British Columbias, Alaskas och Chiles tempererade regnskogar, tropiska regnskogar samt våtmarker i Indonesien, Amazonas och Västafrika. Mer information om platser och definitioner av gamla och hotade skogar finns på: https://canopyplanet.org/tools/ forestmapper/

2 https://canopyplanet.org/tools/forestmapper/app/

3Lagenligt skogsbruk är sådant som följer alla tillämpliga internationella, nationella och lokala lagar, inklusive miljörelaterade, skogsbruksbruksrelaterade och medborgerliga lagar och fördrag.

4 Plantage är områden i huvudsak planterade med icke-inhemska träd eller andra kommersiella växter. Skogar som består av inhemska arter kan också hanteras som plantage, bland annat via inplantering av enskilda arter på området som i normala fall skulle rymma flera arter, exkludering av andra arter via användning av ogräsbekämpning, korta avverkningsrotationer som utesluter utveckling av skogssammansättning och -struktur och/eller andra metoder.

5 Jordbruksrester är sådana rester som blir kvar från livsmedelsproduktion eller andra processer, och att använda dem maximerar fibrernas livscykel. Fibrer som används i pappersprodukter är sädesstrån som vetestrån, risstrån, linfröstrån, majsstjälkar, durrastjälkar, sockerrörsbagasse och rajgrässtrån. Där LCA-analysen (livscykelanalysen) visar miljömässiga fördelar och konvertering av skogslandskap till specialgrödor inte är ett problem kan även kenaf inkluderas. Beroende på hur fibrerna skördas kan de för tyger innefatta lin, soja, bagasse och hampa. (Jordbruksrester kommer inte från specialgrödor som ersätter skogsbestånd eller livsmedelsgrödor).

6 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

7 Bland miljövänliga fiberkällor återfinns: • Återvunna avfallsfibrer från slutet av konsumentledet • Återvunna fibrer från slutet av produktionsledet • Jordbruksrester definieras nedan • Fibrer från FSC-certifierade arrenden (inget kontrollerat trä från kontrollerade skogsarrenden)

8 Paper Task Force Report och Environmental Paper Network Paper Calculator. “The scientific basis for these conclusions is the analysis of the Paper Task Force, a three-year research project convened by Environmental Defense and involving Duke University, Johnson & Johnson, McDonald's, Prudential Insurance, and Time Inc. The Paper Task Force examined environmental impacts through the full lifecycle of paper, along with economic and functional issues across major paper grades. Its findings were extensively peer-reviewed by scientists, academics, environmental experts, and government and industry representatives.”

9 Oblekt, processklorfritt (Process Chlorine Free, PCF) och helt klorfritt (Totally Chlorine Free, TCF) ska väljas i första hand, med ECF (Elemental Chlorine Free) som minimum.

10 https://www.greenamerica.org/report-skip-the-slip

FSC

Hösten 2019 blev Masai FSC®-certifierat som första modemärke i Danmark. Det betyder att du nu kan köpa kläder hos Masai där viskosen kommer från träfiber från kontrollerade källor och från hållbart och ansvarsfullt skogsbruk med respekt för biologisk mångfald och skogens lokalbefolkning.

Läs mer